About us

  

Ms. Ho Thi Trinh

Ms. Hồ Thị Trinh

 • Học vị: Thạc sĩ 
 • Vị trí: Giảng viên - Điều phối các môn học Lý luận chính trị
 • Chuyên môn: Giảng dạy Lý luận chính trị
 • Các môn dạy học: Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Email: Trinh.hothi[at]hoasen.edu.vn

Trong 6 năm giảng dạy Lý luận chính trị ở Đại học Hoa Sen, tôi nhận thấy được sự tận tâm của Ban lãnh đạo, sự nhiệt huyết của Giảng viên - Nhân viên nhà trường. Điều đó thôi thúc tôi cố gắng nhiều hơn để đồng hành cùng tập thể Giảng viên Hoa Sen ươm mầm cho thế hệ sau này càng vững bước và thành công.


Các bài báo nổi bật:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự học và sự vận dụng đối với sinh viên Đại học Hoa Sen hiện nay (Tạp chí Dạy và Học ngày nay (tháng 01/2017). (Mã số ISSN 1859 - 2694))

Vận dụng Tư tưởng đạo đức Hồ Chí MInh trong giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay (Tạp chí Giáo dục và Xã hội (tháng 05/2017). (Mã số: ISSN 1859 - 3917))

Học tập phong cách làm việc Hồ Chí Minh (Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp (tháng 04/2018). (Mã số: ISSN 0866 - 7675))


“Vì lợi ích mười năm trồng cây,
Vì lợi ích trăm năm trồng người.” 
        - Hồ Chí Minh -